Årsregnskab 1. januar - 31. december     
     
     
Resultatopgørelse    
  2020 2019
     
Indtægter:    
     
Kontingent          288.617 302.559
Tilskud          529.080 558.001
Sponsorindtægter            33.350 25.000
Øvrige indtægter (annoncer)              5.400 9.600
       
Indtægter i alt  856.447 895.160
     
Udgifter:    
     
Baner            29.894 25.289
Klubhus          112.913 66.814
Halaktiviteter + driftsudgifter          392.850 391.950
Ungdomsaktiviteter            53.940 79.257
Senioraktiviteter            19.347 21.845
Breddeaktiviteter                    -   4.490
Fællesudgifter            67.201 87.492
     
Udgifter I alt 676.145 677.138
     
Renteudgifter              5.848 0
Afskrivninger 0 0
     
Årets resultat 174.454 218.022
     
Resultatdisponering    
Henlæggelse          125.000 125.000
Overført til egenkapitalen            49.454 93.022
   
     
Årsregnskab 1. januar - 31. december
   
Balance pr. 31. december    
     
  2020 2019
   
AKTIVER    
     
Likvide beholdninger    
Kassebeholdning                              -                            -  
Salling Bank A/S - anfordring                  565.974              478.219
Salling Bank A/S - konto m. opsigelse                  517.272              395.000
                1.083.246              873.219
     
Anlægsaktiver    
Klubhus                  390.000              390.000
     
Aktiver i alt               1.473.246           1.263.219
   
PASSIVER    
     
Kortfristede gældsforpligtelser    
Skyldig A-skat og andet                     40.221                   5.489
Depositum nøgler                     22.091                 21.250
                      62.312                 26.739
       
Egenkapital pr. 1/1                  716.480              623.458
Årets resultat                      49.454                  93.022
Egenkapital pr. 31/12                  765.934              716.480
     
Henlæggelser                  645.000              520.000
     
Passiver i alt               1.473.246           1.263.219
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |