Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Hygge og arbejdsdag på Skive Tennis anlæg.

En stor flok medlemmer var mødt frem til den fælles arbejdsdag torsdag 16. ds. Anne Z sender en hilsen:
"TUSIND  TAK til alle fremmødte, der deltog i aftenens banerengøring!
Alle var bare arbejdsomme, og lynhurtigt fik vi fjernet ukrudt og lagt nyt grus på. Som TAK, gav bestyrelsen pølser/brød og øl/vin - tak til Poul og Grete for service.
Alt i alt en kanon god dag/aften med spil på banerne og hygge uden for banen." Anne Z

17.6.22

STANDERHEJSNINGEN søndag den 24. april

sædvanen tro var mange af klubbens medlemmer og enkelte nye mødt frem for at markere ude-sæsonens begyndelse med sang og hornmusik, mens klubflaget gik til tops.Thøger holdt åbningstalen.
TAK TIL BØRGE MORTENSEN
Klubbens formand Michael takkede Børge, den afgående formand for støtteforeningen, for hans mangeårige indsats, et engagement som klubbens ungdomsafdelingen har nydt frugterne af i form af et større årligt kontant tilskud til afdelingens aktiviteter. Klubben skylder Børge og de øvrige i støtteforeningens ledelse en STOR TAK.
 


 

KÆMPE SUCCES - TENNISSPORTENS DAG -
masser af liv, tennis, og glade mennesker

Rigtigt mange - mellem 70-75  personer - tog mod invitationen og dukkede lørdag op på Skive Tennis Klubs anlæg på TENNISSPORTENS DAG.  Klubbens trænere havde sammensat et meget spændende og mangesidigt program, der var noget for alle i alle aldre, - børn, unge, seniorer og superseniorer – nye som gamle medlemmer,  bl.a.: Voksen Intro for nye, Aktiv Super Senior Tennis for 60+, Familietennis / Minitennis, Ladies Camp, System træning, Tennis Fitness, Div. træning i Slag teknikker / Klinik, Boldmaskine

Alle syntes det var sjovt, og flere børn og unge blev meldt ind på træningshold, ligesom nye voksne meldte sig på det særlige tilbud i år - voksenintroduktion, hvor man for specialkontingent kan få træning, en ketcher og medlemsskab. Klubben har en del medlemmer, som virker som "ambassadører" og hjælper de nye medlemmer ind i sporten, i klubbens liv. Der var også flere tidligere medlemmer, der så forbi, og gerne ville i gang igen. Der venter i løbet sæsonen flere særlige arrangementer for alle medlemmerne. Det liv, der var på anlægget på tennissportens dag, lover godt for en super god sæson for klubben og dens medlemmer.
10.06
 

 

Skive Tennis Klub har 18. juni afviklet årets generalforsamling.

Mødet har været indvarslet igennem flere måneder, udsat 3 gange pga. forsamlingsreglerne under "corona"-pandemien gjorde ulovligt at gennemføre et møde med så mange deltagere.


Efter formand Michael´s velkommen til de fremmødte blev to af klubbens mangeårige ildsjæle hædret.


Efter at mødets dirigent Peter Lassen havde erklæret generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, gav formand Michael en gennemgang af klubbens situation, årets gang, resultater, initiativer, økonomien og TAK til de mange frivillige, STKs Støtteforening samt kommune, sponsorer mfl. Han omtalte kort det forslag om flytning af klubben til ny placering, som bestyrelsen sammen med Skive Kommune har arbejdet hårdt for igennem de seneste to år.
Kurt, STKs kasserer gennemgik detaljeret års-regnskab og -status og årets resultat kr 93.000 blev efter henlæggelser kr 125.000 til det nye anlæg betegnet som afbsolut tilfredsstillende. Du kan studere årsregnskabet herunder.

 

Hanina Fik overrakt Jyllands Tennis Unions fortjenstnål for sit fantastiske arbejde for klubben især på ungdomsområdet. Træning, turneringer, sommer ccamps, og meget mere har hun organiseret og gennemført loyalt og trofast overfor klubben og med stor entusiasme overfor børnene, de unge og de mange forældre og trænere, som hun gennem årene har haft kontakt til. Erik Jan Pedersen, JTU overrakte fortjenstnålen. Læs klubbens indstilling her.

John modtog Skive Idræts-Samvirkes lederpris for igennem mere end 27 år at have stået for modtagelsen af og introduktionen til tennis af de mange nye voksne medlemmer i klubben. Altid med godt humør,. Han har igennem de mange stået i spidsen for en af klubbens legendariske aktiviteter - tirsdagsturneringen, hvor nye medlemmer spiller og møder de etablerede. Der er fortjent, at John som en af de rigtig mange gode og dygte ledere i Skive Kommune, kunne modtage prisen. Jørgen Breum, SIS overrakte lederprisen. Læs bestyrelsens indstilling her.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til financiering af flytningen og nybygning af baner, klubhus mm. ialt kr. 9,8 mill, som indebar, at bestyrelsen ønskede godkendelse til at optage et lån på 2 mill. kr.
Justus gennemgik dispositionsforslaget for flytning af klubhus, baner, og nye padlebaner herunder en gennemgang af terminer for etablering og flytning. Kurt og Michael fremlagde det overordnede anlægs-budget, med angivelse af de mange tilsagn om midler fra bla. kommunen 3,5 mill og Spar Vest Fonden 2,1 mill, samt klubbens til formålet opsparede  650.000 kr. Banerne bliver fremover kommunens ejendom, mens klubhuset bliver klubbens på kommunal jord. Der er tilsagn om at de fremtidige drifts-og vedligeholdelsesomkostninger fortsætter på samme vilkår som i dag, under Skiveordningen. Et likviditetsbudget for de næste 8 år, baseret på en  konservativ prognose/fremskrivning viste, at selv med optagelses af lån, uændrede medlemstal, vil det IKKE blive nødvendigt af denne grund at skulle forhøje kontingenterne. Det forventes dog, at der kommer flere medlemmer, og at padle-banerne vil bidrage ti merindtægter.
Efter en del afklarende spørgsmål blev bestyrelsens anmodning om tilladelse til optagelse af et 20 årigt lån på 2 mill kroner til projektets realisering vedtaget næsten enstemmigt. Et par medlemmer undlod at stemme.
Bestyrens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget. Det samme gjorde det forelagte budget for det kommende år.
Formand Michael blev genvalgt, det samme blev Hanina og Morten. Søren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Anne Zetterquist valgt. Genvalg til suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
Under eventuelt blev det foreslået at bestyrelsen hurtigst muligt udarbejdede en "rygepolitik". Det blev fremført at det var ubehageligt at der blev røget på banerne, i og ved klubhuset og at nogle rygere ikke kastede skodderne i affaldsstanderne.
Der blev gjort opmærksom på at klubben fylder 100 år i 2022, og Asbjørn modtager/låner gerne alt materiale, der kan belyse klubbens historie, ligesom forslag til hvordan jubelåret kan fejres på det nye anlæg. Dermed kunne dirigenten og formanden takke for en god generalforsamling med afsæt mod nye glædelige horisonter for vores gode klub.
 
Mellem Støtteforeningens og klubbens generalforsamlinger serverede støtteforeningen traditionelt lidt til GANEN og MAVEN. Selv med iagttagelse af alle "corona"-regler lykkedes det til glæde for de mange som var mødt til de to GF.

SKIVE TENNIS KLUBs STØTTEFORENING,

afholdt traditionen tro sin årlige ordinære generalforsamling 18. juli forud for STK´s GF.
Børge Mortensen bød de mange fremmødte hjertelig velkommen, og havde som overskrift for en veldisponeret beretning valgt temaet: syv fede år og syv magre år.  Støtteforeningens mange aktiviteter danner baggrund for, at foreningen igen har kunnet overføre en uvurdelig støtte til klubbens ungdomsarbejde kr. 30.000. Når Børge beretter om de mange opgaver foreningen påtager sig for at samle penge, så kunne man få det indtryk, at man er gået glip af noget, hvis man ikke har stillet op og været til rådighed. De mange timers arbejde som lægges for dagen præsenteres med stor glæde, entusiasme.
Læs årets beretning og få et indtryk af de mangeartede opgaver. Kasserer Poul Holmgaard præsenterede et fint driftsregnskab, som selv om overskuddet ikke var som året før, så kunne det næppe karakteriseres som magert. Tvært imod.
De gode frivillige i bestyrelsen, revisorer og suppleanter modtog alle genvalg, og sådan blev det.
 
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |