Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Kære klubmedlemmer,
Skive Idrætssamvirke understreger at coronasmitten stadig er meget aktuel, og vi stadig skal leve op til de gældende retningslinjer om hygiejne, afstand, rengøring mv. Det har I været utrolig gode til, og det opfordrer vi til at I fortsat har stor fokus på. 

Yderligere vil vi gøre opmærksom på, at man i DIF har lavet en række anbefalinger for hvordan idrætsforeningerne kan håndtere en coronasmittet i foreningen. DIF understreger at det er vigtigt at have en køreplan for hvordan foreningen griber det an, hvis uheldet er ude. I kan læse anbefalingerne her: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben  

I forlængelse heraf åbner Skive Tennis Klub igen for al spil, alle planlagte aktiviteter, men beder alle om at følge alle klubbens, organisationernes og myndighedernes råd, regler og vejledninger. Pas godt på hinanden. Sprit af, hold afstand efter de tennis-corona-regler, vi nu har haft i anvendelse i snart et halvt år.
Med ønsket om, at alle får spillet en god, sikker, sjov og hyggelig tennis

 

Drop de sociale arrangementer

Statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne henstillede 18. september til, at sociale arrangementer i forbindelse med fritidstilbud aflyses i den kommende tid.
Den henstilling vil Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis gerne viderebringe til klubberne. Vi ved, at det kan være et hårdt slag, hvis man har noget planlagt. Men i den nuværende situation anbefaler vi, at man aflyser.

Turneringer og holdkampe

Det er stadig muligt at afholde turneringer i tennis og padel, samt skumtennisstævner med mere indendørs. Forsamlingsforbuddet skal naturligvis overholdes og antallet af tilstedeværende skal holdes nede. Derfor opfordrer DTF og DGI Tennis kraftigt til, at man maksimalt medbringer én ledsager (forældre, træner etc.) til en turnering.

Alle deltagere og arrangører bør orientere sig grundigt i retningslinjerne for turneringsaktivitet.

Den indendørs holdturnering begynder i weekenden den 23.-25. oktober. Planlægger man større events med tilskuere i den forbindelse, bør man være ekstra opmærksom på eventuelle kommende ændringer i retningslinjer og muligheden for god afstand mellem tilskuerne. Det kan være en god idé at være fleksible i planlægningen, så der kan skaleres op eller ned om nødvendigt.

Retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe

Opdaterede retningslinjer guider klubberne i retning af, hvordan der kan afholdes eksempelvis sommercamps og holdkampe med publikum. Nye retningslinjer og anbefalinger til landets idrætsforeninger er mange i disse dage. Torsdag de 11. juni er ingen undtagelse. Denne gang drejer det sig om camps og sommerskoler, samt turneringsaktiviteter og publikum

Retningslinjer for turneringsspillere under corona

Se Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis’s retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet.

 

Se retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet. 

28.5.20

Kære medlemmer,

Skive Tennis Klub byder medlemmerne velkommen til udendørssæsonen 2020. En sæson, som desværre ikke i vanlig stil vil blive indledt med den officielle Standerhejsning og ej heller en sæsonåbning, der vil komme til at byde på organiserede klubaktiviteter, socialt samvær med mere, som det ellers plejer at være tilfældet. Alt sammen på grund af den verserende situation med udbrud af Coronavirus.

Vi ønsker at give alle mulighed for at få spillet, og vi har en forhåbning om måske gradvist at kunne tilbyde de sædvanlige aktiviteter og arrangementer, som klubben står for. Lige nu må vi dog anerkende og acceptere, at vi ikke kan have den samme ubekymrede og naturlige tilgang til tennisspillet, som vi ellers plejer.

Vi må og skal respektere, at andre rammer og vilkår kommer til at være gældende. Det er vigtigt, at ALLE efterlever bestyrelsen retningslinjer - til glæde og gavn for den enkelte og for alle andre. Som medlem må vi glæde os over, at det nu er muligt at spille!

Nedenstående retningslinjer gælder for alt spil og skal ses som supplement til de anbefalinger og retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Tennis Forbund og DGI. Der vil senere komme retningslinjer for aktiviteter - arrangeret og afviklet af klubben - det være sig træning, turneringer med mere.

Michael Varmdal Mogensen
Formand

25.4.20


VI KAN GENNEMFØRE HOLDKAMPE, INDIVIDUELLE TURNERINGER og KLUBAKTIVITETER.
DET ER ET KRAV, AT DER ER EN ANSVARLIG LEDER, TRÆNER TIL STEDE, DER KAN VEJLEDE OG STYRE AKTIVITETERNE EFTER GÆLDENDE RETNINGSLINJER.


DER ÅBNES FOR OMKLÆDNINGSRUM, MEN DER MÅ IKKE OPSTÅ KØ OG  AFSTANDSKRAVET SKAL EFTERLEVES. DET ER BESTYRELSEN, DER ER ANSVARLIG OVERFOR MYNDIGHEDERNE, AT SAMTLIGE RETNINGSLINJER ER OVERHOLDT, OGSÅ NÅR DET GÆLDER RENGØRING, AFSPRITNING AF FACILITETERNE. DER SKAL FORETAGES HYPPIG OG GRUNDIG RENGØRING AF FÆLLES KONTAKTPUNKTER.

HALLEN VIL OGSÅ BLIVE ÅBNET IGEN, OG EFTER REGLERNE og RETNINGSLINJERNE.

MEN og der er et stort MEN, ALT SKAL STADIG FOREGÅ MED DE SKÆRPEDE HYGIEJNEREGLER:
- HOLD AFSTAND
- HAV GOD HÅNDHYGIEJNE FØR, UNDER OG EFTER SPIL
- UNDGÅ FYSISK KONTAKT MED ANDRE SPILLERE OG DERES UDSTYR
- MINIMER KONTAKT MED BÆNKE; NETTET OG ANDET PÅ OG UDENFOR BANEN
- BRUG ENGANGSHANDSKER ELLER SPRIT I FORBINDELSE MED BANEFEJNING OG VANDING.


Holdkampe: KAPTAJNER og SPILLERE ved de kommende holdkampe med spillere, der kommer udefra, SKAL VÆRE OPMÆRÆKSOM PÅ DE MANGE RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF KAMPENE.LÆS RETNINGSLINJER OG TAL DEM IGENNEM MED MODSTANDERNES KAPTAJN VED AFTALER OM AFVIKLING AF MATCHER HJEMME OG UDE.

OMKRING SPISNING MM ER DER SÆRLIGE REGLER. Bla. SKAL GÆSTESPILLERE SELV MEDBRINGE DERES EGEN MAD og DRIKKEVARER. DER VIL GÆLDE SÆRLIGE REGLER FOR KLUBAKTIVITETERNE MED STOR BEGRÆNSNING VEDR MAD OG DRIKKE.

SLUTTELIG GÆLDER DET STADIGT: HVIS DU FØLER DIG SYG ELLER HAR MISTANKE OM SYGDOM, SKAL DU BLIVE VÆK.

Her vil følge henvisninger til de mange reglementer og retningslinjer. Vi vil lægge dem op løbende.

DANSK TENNIS FORBUNDs Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud  Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDs Stor genåbning af indendørs tennis og padel 06.06.2020 | Nyhed
DANSKK TENNIS FORBUNDs retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe
Læs mere


 

Skive Tennis Klub har 18. juni afviklet årets generalforsamling.

Mødet har været indvarslet igennem flere måneder, udsat 3 gange pga. forsamlingsreglerne under "corona"-pandemien gjorde ulovligt at gennemføre et møde med så mange deltagere.


Efter formand Michael´s velkommen til de fremmødte blev to af klubbens mangeårige ildsjæle hædret.


Efter at mødets dirigent Peter Lassen havde erklæret generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, gav formand Michael en gennemgang af klubbens situation, årets gang, resultater, initiativer, økonomien og TAK til de mange frivillige, STKs Støtteforening samt kommune, sponsorer mfl. Han omtalte kort det forslag om flytning af klubben til ny placering, som bestyrelsen sammen med Skive Kommune har arbejdet hårdt for igennem de seneste to år.
Kurt, STKs kasserer gennemgik detaljeret års-regnskab og -status og årets resultat kr 93.000 blev efter henlæggelser kr 125.000 til det nye anlæg betegnet som afbsolut tilfredsstillende. Du kan studere årsregnskabet herunder.

 

Hanina Fik overrakt Jyllands Tennis Unions fortjenstnål for sit fantastiske arbejde for klubben især på ungdomsområdet. Træning, turneringer, sommer ccamps, og meget mere har hun organiseret og gennemført loyalt og trofast overfor klubben og med stor entusiasme overfor børnene, de unge og de mange forældre og trænere, som hun gennem årene har haft kontakt til. Erik Jan Pedersen, JTU overrakte fortjenstnålen. Læs klubbens indstilling her.

John modtog Skive Idræts-Samvirkes lederpris for igennem mere end 27 år at have stået for modtagelsen af og introduktionen til tennis af de mange nye voksne medlemmer i klubben. Altid med godt humør,. Han har igennem de mange stået i spidsen for en af klubbens legendariske aktiviteter - tirsdagsturneringen, hvor nye medlemmer spiller og møder de etablerede. Der er fortjent, at John som en af de rigtig mange gode og dygte ledere i Skive Kommune, kunne modtage prisen. Jørgen Breum, SIS overrakte lederprisen. Læs bestyrelsens indstilling her.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til financiering af flytningen og nybygning af baner, klubhus mm. ialt kr. 9,8 mill, som indebar, at bestyrelsen ønskede godkendelse til at optage et lån på 2 mill. kr.
Justus gennemgik dispositionsforslaget for flytning af klubhus, baner, og nye padlebaner herunder en gennemgang af terminer for etablering og flytning. Kurt og Michael fremlagde det overordnede anlægs-budget, med angivelse af de mange tilsagn om midler fra bla. kommunen 3,5 mill og Spar Vest Fonden 2,1 mill, samt klubbens til formålet opsparede  650.000 kr. Banerne bliver fremover kommunens ejendom, mens klubhuset bliver klubbens på kommunal jord. Der er tilsagn om at de fremtidige drifts-og vedligeholdelsesomkostninger fortsætter på samme vilkår som i dag, under Skiveordningen. Et likviditetsbudget for de næste 8 år, baseret på en  konservativ prognose/fremskrivning viste, at selv med optagelses af lån, uændrede medlemstal, vil det IKKE blive nødvendigt af denne grund at skulle forhøje kontingenterne. Det forventes dog, at der kommer flere medlemmer, og at padle-banerne vil bidrage ti merindtægter.
Efter en del afklarende spørgsmål blev bestyrelsens anmodning om tilladelse til optagelse af et 20 årigt lån på 2 mill kroner til projektets realisering vedtaget næsten enstemmigt. Et par medlemmer undlod at stemme.
Bestyrens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget. Det samme gjorde det forelagte budget for det kommende år.
Formand Michael blev genvalgt, det samme blev Hanina og Morten. Søren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Anne Zetterquist valgt. Genvalg til suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
Under eventuelt blev det foreslået at bestyrelsen hurtigst muligt udarbejdede en "rygepolitik". Det blev fremført at det var ubehageligt at der blev røget på banerne, i og ved klubhuset og at nogle rygere ikke kastede skodderne i affaldsstanderne.
Der blev gjort opmærksom på at klubben fylder 100 år i 2022, og Asbjørn modtager/låner gerne alt materiale, der kan belyse klubbens historie, ligesom forslag til hvordan jubelåret kan fejres på det nye anlæg. Dermed kunne dirigenten og formanden takke for en god generalforsamling med afsæt mod nye glædelige horisonter for vores gode klub.
 
Mellem Støtteforeningens og klubbens generalforsamlinger serverede støtteforeningen traditionelt lidt til GANEN og MAVEN. Selv med iagttagelse af alle "corona"-regler lykkedes det til glæde for de mange som var mødt til de to GF.

SKIVE TENNIS KLUBs STØTTEFORENING,

afholdt traditionen tro sin årlige ordinære generalforsamling 18. juli forud for STK´s GF.
Børge Mortensen bød de mange fremmødte hjertelig velkommen, og havde som overskrift for en veldisponeret beretning valgt temaet: syv fede år og syv magre år.  Støtteforeningens mange aktiviteter danner baggrund for, at foreningen igen har kunnet overføre en uvurdelig støtte til klubbens ungdomsarbejde kr. 30.000. Når Børge beretter om de mange opgaver foreningen påtager sig for at samle penge, så kunne man få det indtryk, at man er gået glip af noget, hvis man ikke har stillet op og været til rådighed. De mange timers arbejde som lægges for dagen præsenteres med stor glæde, entusiasme.
Læs årets beretning og få et indtryk af de mangeartede opgaver. Kasserer Poul Holmgaard præsenterede et fint driftsregnskab, som selv om overskuddet ikke var som året før, så kunne det næppe karakteriseres som magert. Tvært imod.
De gode frivillige i bestyrelsen, revisorer og suppleanter modtog alle genvalg, og sådan blev det.
 
 

Links


Ved Jens Lunds død udtaler Bestyrelsen for Skive Tennis Klub:

 

Jens Lund er afgået ved døden.
Det er med sorg, at vi har erfaret, at Klubbens mangeårige medlem, tidligere formand og æresmedlem ikke mere er blandt os. Vi er mange, der vil savne ham, ligesom hele klubben har meget at sige Jens tak for.
 

På generalforsamlingen i maj måned 1970 modtog Jens opfordringen til at stille op og lade sig vælge ind i Skive Tennis Klubs bestyrelse, og ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens som formand.

Det blev startskuddet på flere nye initiativer i klubben, mest afgørende, at der skulle tilbydes instruktion og træning for medlemmerne, etableres en sommerturnering og forhandles en støtteordning med kommunen til vedligeholdelse af anlægget og at klubhuset kunne føres up to date. Bestyrelsen med Jens i spidsen insisterede igennem nogle sæsoner på at få en ordentlig aftale med kommunen. ”Slagudvekslingen” med kommunen/fritidsnævnet tog nogle år. Men Jens ville, at tennisklubben i henhold til fritidsloven skulle stilles lige med alle andre klubber og have nyt hegn, grus mm. Og at det kommunale anlæg blev stillet gratis til rådighed for børn og unge.
 

I disse år blev der igangsat nye initiativer for at få børn og unge til at spille tennis, feks. gratis instruktion med lån af ketsjere og bolde. Og Jens var initiativtager til at klubben fik besøg af den legendariske træner Reino Nyssönen, og ”ansættelse” af et par medlemmer, som virkede som amatørtrænere de næste mange år.
 

Man kan med rette sige, at Skive Tennis Klub af i dag i høj grad er resultatet af Jens´s visionære tanker om, hvad en tennisklub skulle være, og hans store arbejdsindsats for at åbne klubben for de mange og især unge. Og få etableret en god aftale med kommunen, så banerne kunne fremstå som nogle af Jyllands bedste og klubhuset kunne vedligeholdes og udbygges. Jens gjorde tennis til næsten helårssport i Skive, da han sørgede for, at der blev åbnet for spil på Skive Gymnasium, først i den lille hal og siden i den nybyggede store hal.
 

Som det er velkendt i foreningsverdenen, så er det ikke altid let at sætte mange aktiviteter i gang, og det er ikke altid alle medlemmer med det samme finder ind i ”de nye tider”. På generalforsamlingen i marts 1972 vælger Jens ikke at genopstille til bestyrelsen efter en debat og forkastelse af regnskabet. Jens var hudløs ærlig i sin version af begivenhederne.
 

Jens forblev det gode medlem, som altid var parat til at spille med andre, som på sin venlige, diplomatiske, men dog insisterende måde bakkede op om klubbens ledelse, og bidrog til at fremme aktiviteterne. Altid positiv tilgang til spillet, for at skabe sammenhold og kammeratskab  bla med klubfester og sommerferie aktiviteter. Hans kærlighed til tennis-sporten var smittende.
 

Jens har altid været en støtte for medlemsaktiviteterne, altid givet en hånd med, hvis der skulle suges baner efter heftigt regnvejr, eller sprang til hvis der manglede en reserve på holdene. Han kom ofte og støttede spillerne ved holdturneringer, jyske mesterskaber og alt det andet, som Skive Tennis Klub afviklede.
Og hvis nogle gerne ville have et råd, rettet lidt på teknikken eller starte helt forfra, så var Jens altid klar med kyndig vejledning.
 

Naturligvis er ikke alt udelukkende Jens´ indsats, mange har været med. Men Jens var altid klar, når der blev spurgt om han kunne hjælpe – også som supersenior med eksempelvis indetræningen af de unge, som han dog syntes ”ikke altid var så flittige, som de burde”.
 

I nyere tid , og efter at være gået over i superseniorernes rækker, var Jens´s været primus motor, da klubben som den første i landet så, at der var et stort potentiale i de mennesker, der som han selv, kunne lide at få et godt spil tennis og møde andre, også selv om de var kommet lidt op i årene. Efter annoncering etableres supersenior tennis, og Jens stillede sig selv til rådighed som træner.
Stor tålmodighed prægede hans instruktion, og takket være bl.a. hans indsats, har Skive Tennis Klub nok en af de største supersenior afdelinger i Danmark. Det var godt set af Jens, som deltog flittigt i alle de arrangementer, som superseniorerne fik sat i gang.
 

Det er naturligvis en påstand, at klubben ikke kunne have udviklet sig, som den gjorde, hvis det ikke havde været for Jens´ ihærdige, uselviske indsats, og evne til at samle personer om sig. Men han havde visionen om en positiv udvikling ud af stagnationen. Jens fik på sin egen måde indgivet os andre troen på, at der var en stor fremtid foran os som klub. Vi ved fra mange møder og generalforsamlinger, at Jens altid bidrog med forslag til aktiviteter og anlægsmæssige ideer og udviklinger. Og hvis kritik var nødvendig, så blev den altid fremført konstruktivt.
 

Jens har holdt sig i baggrunden, når der skulle uddeles hæderstegn. Men i klubben, hvor vi er nogle generationer, der kan huske ham og hans indsats, hans værdi og betydning som menneske, kammerat og medlem, vil han altid stå lysende i forgrunden. Derfor var det en stor glæde, da medlemmerne på klubbens generalforsamling i 2011 udnævnte ham til æresmedlem.
 

Jens vil blive savnet.

Æret være hans minde

 

 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |