Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Medlemsservice (for trænere og ledere)

Skattefri ydelser
Vore frivillige trænere og hjælpere yder en stor indsats for klubben. Efter aftale kan de få dækket en del af de udgifter, der er forbundet med dette arbejde. Der er tale om et kompliceret regelsæt, som det er vigtigt, at alle sætter sig nøje ind i. Nedenfor kan du finde link til skema for beregning af skattefri godtgørelse og for retningslinierne for udbetaling heraf. Det er en forudsætning for udbetaling, at der foreligger en underskrevet aftalen mellem den pågældende træner/leder og klubben (kasserer/formand).

Skema for skattefri godtgørelse udarbejdes af den, der har ret til godtgørelsen og godkendes af afdelingens formand. STK accepterer, at skemaet tilsendes på mail uden underskrift, hvis det i ovennævnte aftale er anført, hvor meget der kan udbetales månedsvis. Det indskærpes, at det for kørsel forudsættes, at træneren/hjælperen kører i egen bil. Skemaet afleveres til STK kasserer ved afslutning af beregningsperioden (maks. tre måneder). Udbetaling sker via Dataløn ved afslutning af efterfølgende måned. Opmærksomheden henledes på, at dokumentationen skal foreligge senest den 20. for at komme med. Skemaer afleveret efter den 31. januar for foregående år kommer kun til udbetaling, hvis det er godkendt af den pågældende afdelingsformand.

Trænere og ledere, der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år skal, hvis de selv er over 15 år indsende en børneattest til STK, og kan ikke virke for STK, med mindre dette er sket. STK udbetaler ingen refusion til trænere og ledere, hvis dette ikke er opfyldt. Børneattesten skal fornys hvert år.

Aftale oversigtsskema (2015)
Refusionsskema
Kørselsregnskab (vedlægges refusionsskema)
Standardkontrakt for ulønnet medhjælper
Standardkontrakt fodbold
Satserne for 2016 er følgende:
Km pris bil 3,70 kr.
Km pris cykel/knallert 0,52 kr.
Til kost ved min. 5 timers arrangement dag. 70 kr.
Godtgørelse for udokumenterede udgifter Tele/IT kr. 2300,-/år,  administration 1400,-/år, køb, vask tøj m.v.) 1900,-/år
 
Børneattester
Trænere og ledere, der arbejder med børn under 15 år, som selv er over 15 år, skal have en børneattest. Du må ikke arbejde som træner og leder i STK, hvis dette ikke er i orden. Det er afdelingernes ansvar at sikre, at dette formidles til nye trænere/ledere. Afdelingerne skal på deres hjemmeside vedligeholde en oversigt over de trænere/ledere, der skal have en børneattest. Listen skal indeholde mailadresse og telefonnummer på de pågældende. STK tilbageholder træner-/lederydelser, hvis dette ikke er i orden.
Bestil børneattest
En børneattest kan bestilles på to måder:
• Digitalt (Sker ved STK og forudsætter, at du har NemID og adgang til din digitale postkasse) eller
• Skriftligt hos Rigspolitiet (Hent samtykkeerklæringen til børneattester her)

Bestil børneattest digitalt
STK kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

For at bestille en børneattest digitalt skal STK have navn og personnummer på de(n) person(er), der skal bestilles en børneattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at den pågældende har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.
Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Du kan bestille en børneattest digitalt via linket her.

Bestil børneattest ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet
Personen, som børneattesten vedrører, skal have underskrevet en særlig samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at der udstedes en børneattest til en angivet myndighed, forening eller virksomhed. Det skal endvidere fremgå, hvad hjemlen til at indhente attesten er. 

Hent samtykkeerklæringen til børneattester her (pdf).
 

Godtgørelse af udgifter:

 

For at få godtgjort dine udgifter, skal du udfylde dette skema og sende oplysningerne til kassereren.

Klubben kræver dokumentation for afholdte udgifter, du skal derfor vedlægge bonner og kvitteringer, når du anmoder om penge.

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |