Referat af generalforsamling tirsdag den 08. juni 2021 i Skive Tennis Klub

 

Deltagere 16 + bestyrelsen på 7 personer.

 

Formanden Michael Mogensen (MM) bød velkommen til den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt den 13. april, men som blev udsat pga. corona-krisen.

 

MM takkede Skive Tennis Klubs Støtteforening for en god beretning på deres generalforsamling umiddelbart forinden. Han takkede for indsatsen i 2020 og for et godt samarbejde.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Peter Lassen foreslået og valgt.

Dirigenten kan efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne og er lovlig og beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

 

Punkt 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år:

 

MM fortalte, at hans skriftlige beretning kan læses på www.skivetennisklub.dk

Han havde opdelt beretningen i to dele: Først gjorde han status for den forgangne sæson samt fremlagde planerne for den allerede igangværende sommersæson. Dernæst en redegørelse for planerne om at flytte hele tennisanlægget til den anden side af Engvej.

 

Medlemstallet for 2020 var på 237 – et fald på 18 i forhold til året før. Efter den forsinkede åbning af sommersæsonen pga. coronakrisen er der lige nu omkring 200 medlemmer.

 

MM fremhævede igangsatte aktiviteter for at øge medlemstallet: STK har indgået en vækstaftale med Dansk Tennis Forbund i form af en treårig aftale. Vi har valgt i år 1 at fokusere på rekruttering af nye medlemmer i aldersgruppen 18-45 år.

Som en kickstart afholdt vi Tennissportens Dag 8. maj, der var velbesøgt og med fri adgang til at prøve spillet.

Vi har lige nu et voksenintroduktionsforløb, der afvikles fra primo maj til ultimo juni. Det ledes af vores nye cheftræner, Jens Nedergaard, samt vore egne frivillige trænere: Frank Andersen, Morten Bach og Anne Zetterquist. Forløbet kobler teori og praksis med grundlæggende fokus på at skabe glæde og spillelyst. Ind til nu har ca. 30 nye spillere deltaget i forløbet og næsten alle har meldt sig ind i klubben og betalt et introduktionskontingent.

 

Klubbens seniorturneringsspillere leverede igen i 2020 en række fine præstationer. Førsteholds-truppen for herrerne forsvarede den nye plads i 2. Division Vest. Også vort damehold i 2. Division Vest klarede sig godt. Og så må vi ikke glemme vores stærke veteraner, der klarer sig godt i to rækker, heraf et i ligaen.

 

Indendørs i Arenaen præsterede vort herrehold i 2. Division Vest at blive nr. 4.

 

Super seniorerne (80 medlemmer) har fortsat høj aktivitet med Birgit Mortensen og Finn Helligsø som de førende drivkræfter. De udfører også den lange række af praktiske opgaver i regi af bane-og anlægsudvalget, der styres sikkert af Thøger Berg.

 

Vi har haft en god udvikling i børne/junior-afdelingen med tilgang af nye spiller og hjælpetrænere.

 

 

Den nuværende sæson 2021 er med forsinkelse kommer godt i gang. Der er godt gang i træningen og holdturneringerne er netop begyndt.

 

MM kommenterede kort årsregnskabet for 2020. Positivt årsresultat og generelt god og sund økonomi. Muligt at henlægge 125.000 kr., så vi har henlæggelser på 645.000 kr. Budgettet for 2020 ser også fornuftigt ud.

 

Vores hovedsponsor-aftale med Salling Bank, som nu er fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, er blevet genforhandlet og løber til 31/3 2022. Sponsoraftalen er vi meget glade og taknemmelige for.

 

Sport 24 Skive har tilbudt et fortsat tøj- og boldsponsorat (i mærket HEAD) ind til 31/3 2023.

 

Spar Nord Arena er fantastisk at råde over sammen med atletikfolkene i SAM. Pga. corona-krisen blev arenaen imidlertid lukket før jul og resten af vintersæsonen. Lige nu er man i gang med at udskifte den 14 år gamle gulvbelægning. Arenaen vil være klar igen til september.

Justus Clemmensen har repræsenteret os i bestyrelsen. Han har bedt sig fritaget, og er nu afløst af Thøger Berg.

 

MM bad Justus Clemmensen (JC) om at redegøre for projekt flytning af tennisanlægget.

 

JC viste på en skærm en oversigtstegning over baneanlægget samt en tidsplan. Det bemærkes, at Skive Kommune forestår anlægget af banerne og de tilhørende omgivelser. STK er bygherre for klubhuset. Men der er en samlet finansieringsplan.

 

Der planlægges 10 tennisbaner, heraf 2 med kunststof og lys. En af banerne er til minitennis. Derudover 2 baner til padel-tennis samt plads til en evt. 3. padelbane.

 

JC redegjorde for de vigtigste årsager til projektets forsinkelse og fordyrelse.

Baneanlægget blev i 2018 kalkuleret til ca. 3,5 mio. kr. Siden har der i anlægssektoren været lønstigninger på o. 5 %. Der har været materialeprisstigninger på ca. 30 % som følge af udbud og efterspørgsel i anlægssektoren.

Derudover har der været ikke forudsete omkostninger til håndtering af drænvand, især et nyt drænanlæg omkring hele anlægget til ca. 500.000 kr.

Samlet beløber disse meromkostninger sig til ca. 1,2 mio. kr.

 

Skive Kommune har sendt fundamentet for banerne, inkl. omkringliggende stier og P-plads m.m., i udbud med svarfrist 22.juni.

STK sender nu, på vegne af kommunen, anlægget af selve banerne i udbud.

Udbuddet af padel-banerne sker til september.

 

Der var nogle spørgsmål vedr. baneanlægget:

 

Preben Laustsen: Vil kunststofbanerne kunne forlænge sæsonen?

JC: Ja, der bliver tale om hybridbaner med effektiv vandafledning, så kun sne vil være til hindring. Og der kommer lys.

 

Birgit Mortensen: Må superseniorerne også spille på kunststofbanerne?

JC: Ja!

 

Asbjørn Nordam: Overvej at placere kunststofbanerne og padelbanerne (også med lys) i den nordlige ende af anlægget (tæt på Det Røde Klubhus) for at samle banebelysningen tættere på indkørslen fra Havnevej.

JC viste herpå en tegning over klubhuset lavet af arkitekt Dorte Sigh, Skive.

Huset er på ca. 310 m2 i tre forskudte plan, så der bliver god oversigt over banerne.

Huset blev i 2018 kalkuleret til ca. 5 mio. kr. uden moms.

 

De nævnte pris- og lønstigninger i de tre år fordyrer byggeriet med ca.625.000 kr.

Nye lovkrav, som ikke kunne forudses, især vedr. brand og ingeniørberegninger, skønnes til ca. 100.000 kr. Det vurderes endvidere at der kommer krav om jordbundsundersøgelser og fundering for omkring 300.000 kr.

 

Samlet skønnes disse merudgifter at beløbe sig til ca. 1,1 mio. kr.

 

I den samlede finansiering mangler vi efter disse skønsmæssige beregninger mindst 2 mio. kr. i forhold til den foreliggende finansieringsplan.

 

Poul Holmgaard gjorde opmærksom på, at fristen for at søge Kommunen om ekstra bevilling på budgettet for 2022 er i august/september 2021!

 

MM: Det er bestyrelsen beslutning, at såfremt Skive Kommune ikke senest i uge 37 (medio september) 2021 bevilger den manglende finansiering, bliver STK, hvor vi er!!

 

MM sluttede sin beretning med at udtrykke en kæmpestor tak til alle, der har bidraget til klubbens aktiviteter og udvikling.                

 

Dirigenten bad om forsamlingens eventuelle bemærkninger til beretningen.

 

Asbjørn Nordam kvitterede for en god beretning og takkede bestyrelsen for indsatsen, bl.a. for det nye initiativ for nye voksne spillere. Han vil lægge info. på klubbens hjemmeside om status for projekt flytning af tennisanlægget.

 

Birgit Mortensen spurgte om det treårige vækstprojekt også vil kunne omfatte superseniorerne.

 

Morten Bach, der er med i projektets arbejdsgruppe, svarede, at tilsvarende aktiviteter vil kunne igangsættes i 2022 eller 2023.

 

Da der ikke var flere bemærkninger til bestyrelsens beretning blev den godkendt med applaus!

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

 

Kurt Starbæk kommenterede de vigtigste poster i årsregnskabet for 2020, der blev omdelt til alle.

Der var et overskud på 49.000 kr. efter at der var henlagt 125.000 kr. til egenkapitalen, der 31.12.2020 var på 766.000 kr. + henlæggelser på 645.000 kr.

 

Morten Bach roste kassereren for med kort varsel at levere relevante data i relation til vækstaftalen.

 

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag:

 

Der var ikke modtaget forslag.

 

lod at stemme og 1 stemte imod.

 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent:

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

 

Preben Laustsen, at man vedtager et begynderkontingent, der over 3 år stiger til fuldt  størrelse.

 

Asbjørn Nordam: overvej familiekontingent.

 

Anne Zetterquist: Vi har et kontingent-udvalg, der overvejer en ny struktur efter flytningen.

 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om bestyrelsesmedlemmerne fortsat kunne fritages for at betale kontingent. Det blev godkendt!

 

Punkt 6: Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år:

 

Kurt Starbæk gennemgik budgettet for 2021, der blev vist på skærmen. Han kommenterede de væsentligste poster.

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 7. Valg af kasserer

 

Kurt Starbæk blev enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 8. Valg af øvrig bestyrelse

 

MM foreslog genvalg af Thøger Berg og Justus Clemmensen.

De foreslåede blev valgt enstemmigt.

 

Punkt 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik Damborg som 1. suppleant og Peter Lassen som 2. suppleant.

Begge blev valgt enstemmigt.

 

Punkt 10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

 

Peter Dueholm og Peter Lassen foreslået, og de blev begge genvalgt enstemmigt.

 

Til revisorsuppleant foresloges Uve Østergaard. Han blev valgt enstemmigt.

 

Punkt 11. Eventuelt.

 

Asbjørn Nordam efterlyste informationer om klubbens historie, som han har planer om at skrive.

Hvordan sikrer vi klubbens historie nu, hvor vi ikke længere udgiver skriftlige beretninger?

Iflg. oplysning fra Skives tidl. byarkivar, Niels Mortensen, har STK 100 års jubilæum her i 2022.

Der blev spillet organiseret tennis i Skive fra 1905, men ikke i en selvstændig klub som STK.

 

Morten Bach fremkom med en række forslag vedr. klubbens drift og udvikling. Det sender han til bestyrelsen til inspiration.

 

Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet, hvorfor han afsluttede generalforsamlingen – og takkede for god ro og orden.

 

MM takkede dirigenten for god mødeledelse og takkede den øvrige bestyrelse for indsatsen og det gode samarbejde i årets løb.

 

Efter generalforsamlingen var der en præmieoverrækkelse på basis af den foretagne medlemsundersøgelse. 89 havde besvaret spørgsmålene. Heraf havde 28 sendt en SMS, om at de ville deltage i en lodtrækning om en padelketsjer/bat.

Vinder blev Dennis Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

Michael Mogensen (formand)                                                   Kurt Starbæk (kasserer)

 

Thøger Berg (anlægsudvalg + Spar Nord Arena)                        Hanina Lange (næstformand + ungdomsudvalg)

 

Anne Zetterquist (breddeudvalg)                                              Justus Clemmensen (nyt anlæg)

 

Morten Østergaard (sekretær + støtteforeningen) referent

 

 

 

Peter Lassen (dirigent)

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |