Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Referat af generalforsamling tirsdag den 10. april 2018 i Skive Tennis Klub
 
Deltagere 28 + bestyrelsen på 7 personer
 
Velkomst ved formanden Michael Mogensen, der også takkede Skive Tennis Klubs Støtteforening for en enestående god beretning på deres generalforsamling umiddelbart forinden.
 
Punkt 1. Valg af dirigent:
Asbjørn Nordam foreslået og valgt.
Dirigenten kan efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne og er lovlig og beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.
 
Punkt 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år:
Michael Mogensen (MM) fortalte, at hans ganske udførlige, skriftlige beretning kan læses på www.skivetennisklub.dk
 
Den mundtlige beretning opdelte han mhp. en orientering om stadion-projektet, inkl. vores anlæg, ved direktør Per Nors, Skive Kommune.
 
MM gjorde status for den forgangne sæson samt fremlagde planerne for den kommende sommersæson.
 
Klubben prioriterer børn og unge højt, og takket være det store tilskud på 30.000 kr. fra Støtteforeningen blev det muligt at fastholde Brian Mogensen som cheftræner i klubben. En stor tak for det.
 
Medlemstallet for sommeren 2017 faldt desværre til 234 efter at det i nogle år har været nogenlunde  stabilt mellem 250 og 260. I vinter har der i Spar Nord Arena været uændret ca. 170 medlemmer.
 
Klubbens seniorturneringsspillere leverede en række fine præstationer.  Vores veteranhold (40+) , der sidste år rykkede op i Eliterækken, blev nr. 3 i rækken.
 
Vort 1. hold, der spiller i Jyllandsserien, gik ubesejret gennem rækken og sluttede på en delt førsteplads, men dog med en dårligere målscore end Aalborg TK.
 
Indendørs i Arenaen præsterede vort nyoprykkede hold i 2. Division Vest at blive nr. 3.
 
Super seniorerne (87 medlemmer) har fortsat høj aktivitet med Birgit Mortensen og Knud Villadsen som de førende drivkræfter. De udfører også den lange række af praktiske opgaver i regi af bane-og anlægsudvalget, der styres sikkert af Thøger Berg.
 
MM kommenterede kort årsregnskabet for 2017, der blev vist på en skærm. Positivt årsresultat og generelt god og sund økonomi. Muligt at henlægge 100.000 kr., så vi har henlæggelser på 295.000 kr. Budgettet for 2018 ser også fornuftigt ud.
 
Vores hovedsponsor-aftale med Salling Bank er blevet fornyet, og løber for yderligere to år. Det er vi meget glade og taknemmelige for.
 
Intersport Skive har tilbudt et nyt tøj- og boldsponsorat i samarbejde med Joma.
 
Online booking systemet fungerer nu efter en indkøringsperiode tilfredsstillende.
 
Dirigenten suspenderede herpå generalforsamlingen og gav ordet til Per Nors (PN), der er direktør for kultur- og familieforvaltningen.
 
PN har sammen med kultur- og fritidschef Kent Sørensen, der også var til stede, haft tre konstruktive møder med MM, Thøger Berg og Justus Clemmensen om kommunens planer for stadionområdet, hvor kommunen nu ejer al jord efter at man har købt det nedlagte havnespor af Bane Danmark.
 
Meget konkret har møderne drejet sig om at flytte vort oprindelige tennisanlæg over på østsiden af Engvej, hvor vi jo allerede har 4 baner.
 
Der er udarbejdet et spændende skitseprojekt, som blev vist på skærmen. Det rummer 9 baner, heraf 2 med kunststof, 1 mini-tennisbane, 1 bane til paddle-tennis og andre tennis-relaterede aktiviteter samt et klubhus på måske ca. 400 m2.
 
PN viste et økonomisk overslag på ca. 7,9 mio. kr. Til finansiering af vort klubhusprojekt fra 2017 har vi 2 mio. kr., heraf 900.000 kr. fra Skive Kommune og 800.000 kr. i tilsagn fra Spar Vest Fonden. Disse tilsagn forventes overført til det nye projekt. Vi kan nu komme med en egenfinansiering på 300.000 kr.
 
PN indstiller nu til Kultur- og Fritidsudvalget, at kommunen finansierer yderligere 3 mio. kr., og at de resterende 3 mio. kr. søges hos fonde m.v.
 
Hvis det politiske udvalg følger indstillingen, går sagen videre til økonomiudvalget mhp. at indgå i kommunens budgetlægning for 2019.
 
PN satser på, at projektet kan sættes i gang i 2019.
 
Kurt Starbæk: Hvem skal søge fondene?
 
PN: Det skal STK.
 
Per Lassen: Klubhuset og banerne vil ligge på lejet grund. Vil det give problemer?
 
PN: Nej, der skal laves en lejekontrakt med tilstrækkelig lang løbetid.
 
Henning Carstens: Flytning af anlægget skulle gerne blive et stort plus i forhold til at tiltrække nye medlemmer, herunder i gruppen 20 – 40 årige, hvor vi kun har få spillere.
 
Henning Larsen: Hvad er ambitionerne med klubhuset.
 
MM i Justus: Et helt nyt klubhus skal naturligvis indeholde de mest moderne faciliteter.
 
Poul Holmgaard: Kan Støtteforeningen evt. byde ind på rengøring af det nye offentlige toilet ved siden af Det Røde Klubhus?
 
PN vil undersøge det.
 
Dirigenten takkede herpå Per Nors for et godt indlæg med efterfølgende diskussion.
 
Den officielle generalforsamling fortsatte herpå.
Dirigenten bad om generalforsamlingens bemyndigelse til at fortsætte det nye projekt med flytning af anlægget og nyt klubhus på baggrund af de foreliggende præsentationer.
Ingen stemte imod, bemyndigelsen er givet – og projektet fra 2017 (klubhusudvidelse på det nuværende sted) var hermed også opgivet.
 
Det skete iht. vedtægternes § 11: ”I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller større investeringer, herunder spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse med underskrift godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.”
 
 
Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:
 
Kurt Starbæk kommenterede de vigtigste poster i årsregnskabet for 2017, det blev vist på skærmen.
Vi havde et overskud på 162.000 kr., hvoraf 100.000 kr. blev henlagt til det nye anlæg. Der er en egenkapital på ca. 550.000 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt af klubbens to revisorer.
 
Henning Larsen: Ved en flytning af hele anlægget og dermed nedrivning af klubhuset vil dette blive nedskrevet til 0 i regnskabet.
 
Kurt Starbæk: Ja, det er korrekt, men det nye klubhus og anlæg i øvrigt forventes finansieret med tilskud, hvorfor hele værdien også vil være friværdi i regnskabet.
 
Regnskabet blev godkendt med applaus.
 
Punkt 4. Behandling af indkomne forslag:
 
Der er kommet et forslag fra bestyrelsen.
 
Det er ændring af §10: Bestyrelsen, udvalg og valg. Her ønskes teksten ændret til:
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af: Formand, kasserer og yderligere 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af  2 år. I de lige år er formanden og yderlige 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. I de ulige år er kassereren og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. ….. Resten af §10 er uændret.
 
Forslaget går på at reducere bestyrelsen fra 8 til 7 medlemmer.
 
MM fremførte som begrundelse, at Jørgen Brunsgaard midt i perioden ønskede at udtræde af bestyrelsen. Jørgen har primært stået for indkøringen og driften af vort elektroniske låse- og nøglesystem. Dette fungerer nu som forventet.
 
Henning Larsen: Har suppleanten, Erik Damborg, været indkaldt?
 
MM: Ja, men Erik ønskede ikke at deltage i bestyrelsesmøderne, da der var relativt kort tid til generalforsamlingen.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent:
 
MM: Bestyrelsen foreslår en stigning med 50 kr. i kontingentet for alle hovedgrupper. Det er primært begrundet i ønsket om at kunne fastholde og udvikle klubbens nuværende aktivitetsniveau i forbindelse med den forhåbentlige flytning af hele det gamle anlæg.
 
Henning Larsen: Ser ingen grund til kontingentforhøjelse, når vi har en god økonomi, og foreslår kontingent uændret.
 
Dirigenten bad forsamlingen stemme om det mest vidtgående forslag - kontigentforhøjelse ved håndsoprækning. Resultatet blev 28 stemmer for, 2 imod og 1 stemte hverken for eller imod.
 
Forslaget var dermed vedtaget.
 
Punkt 6: Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år:
 
Kurt Starbæk gennemgik budgettet, der blev vist på skærmen. Han kommenterede de væsentligste poster.
 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
 
Punkt 7. Valg af formand:
 
Michael Mogensen blev enstemmigt genvalgt.
 
Punkt 8. Valg af øvrig bestyrelse
 
MM foreslog genvalg af Hanina Lange og Morten Østergaard samt nyvalg af Søren Kjær, da Lisbeth Spanggaard efter seks år i bestyrelsen ønskede at udtræde.
De foreslåede blev valgt enstemmigt.
 
Punkt 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik Damborg som 1. suppleant. Han var ikke til stede, men havde givet sin tilladelse.
 
Peter Lassen blev valgt som 2. suppleant
 
Punkt 10. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
 
Peter Dueholm og Peter Lassen foreslået, og de blev begge genvalgt enstemmigt.
 
Til revisorsuppleant foresloges Uve Østergaard. Han blev valgt enstemmigt.
 
Punkt 11. Eventuelt.
 
Kirsten Novrup: Positivt at der afsættes penge til breddeaktiviteter. De almindelige motionsspillere føler sig noget overflødige!
 
Flemming Kristensen foreslog, at vi, som tidligere, lejede en træner fra DGI en søndag mod en mindre deltagerbetaling.
 
Susanne Frederiksen foreslog en sommercamp ved Thomas Munk, DGI, over to dage fra kl. 17 – 20.
 
MM: God idé, som bestyrelsen vil bakke op.
 
Henny Brandt efterlyser system for tildeling af baner mellem kl. 17 og 19, hvor efterspørgslen er sto
 
Asbjørn: Ja, det er ofte et problem med overbooking til træning.
 
Birgit Mortensen foreslog lidt træning til superseniorerne.
 
Asbjørn: Frank Andersen har tilbudt at hjælpe med træning og diverse arrangementer.
 
Ejler Arentsen: Man må kunne tage fx et barnebarn med til et gratis prøvespil.
 
Henning Larsen: Ja, vi må være fleksible mht. prøvespil, jf. golfklubbens tilbud om prøvespil.
 
Henning Carstens: Ja til gratis prøvespil for mulige medlemmer. Noget andet med folk, der spiller i en anden klub.
 
MM: Ja, men vi skal passe på, at ordningen ikke bliver misbrugt. I øvrigt tilbyder vi gratis prøvespil ved åbent-hus-arrangement.
 
Susanne Frederiksen kom med et forslag om en idé-kasse vedr. ønsker til det nye klubhus.
 
Justus: Kan gøres på vores hjemmeside, men bliver først aktuelt, når vi har udarbejdet skitsetegninger.
 
Thøger fortalte, at Jørgen Brunsgaard fortsat vil bistå Uve Østergaard vedr. låse- og nøglesystemet.
 
Børge Mortensen: Har systemet reduceret antallet af gratister?
 
Thøger: Ja, helt klart!
 
MM: På bestyrelsesmødet 22. april vil vi drøfte aktiviteter, der tilgodeser de fremsatte ønsker.
 
Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet, hvorfor han afsluttede generalforsamlingen – og takkede for god ro og orden.
 
MM takkede dirigenten for god mødeledelse og bød velkommen til Søren Kjær i bestyrelsen.
 
MM takkede Lisbeth for sin store indsats i bestyrelsen i de seks år, og overrakte hende en vingave.
 
MM fortalte, at Asbjørn netop har modtaget JTUs  æresnål for sin mangeårige indsats for tennissporten – både lokalt og regionalt.
 
MM: Tak til alle jer der kom. Håber vi alle ses til standerhejsningen 22. april.
 
 
Michael Mogensen (formand)                                           Kurt Starbæk (kasserer)
 
 
Thøger Berg (anlægsudvalg)                                           Hanina Lange (næstformand + ungdomsudvalg)
 
 
Lisbeth Spanggaard (sekretær + breddeudvalg)               Justus Clemmensen (Spar Nord Arena)
 
 
Morten Østergaard (sekretær + støtteforeningen) referent
 
 
 


 
Asbjørn Nordam (dirigent)
referat (38.6 Kb)
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |