Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

MEDDELELSE FRA STK´s STØTTEFORENING.
EFTER DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING HAR DER VÆRET "VAGTSKIFTE" PÅ FORMANDSPOSTEN. MORTEN BACH OVERTAGER EFTER BØRGE MORTENSEN.


Kære alle,
Efter ekstraordinær generalforsamling i STKS d. 26/4, blev undertegnede valgt som ny formand i stedet for Børge Mortensen.
Jeg er glad for valget og ser frem til at føre det gode arbejde videre sammen med bestyrelsen i STKS og foreningens hjælpere.
Ligeledes ser vi alle frem til samarbejdet forsat med den almene bestyrelse i STK. Tak endnu endnu en gang til Børge for hans arbejde i STKS.

Kort information herfra omkring kontingent betaling til STKS samt foreningens salg af bolde til udendørssæsonen 2022
Vi har aftalt i Støtteforeningens bestyrelse, at vi lige kort skriver ud til alle SuperSeniorer omkring bolde, samt betaling af kontingent til støtteforeningen.

Grundet nye regler omkring betalinger i foreninger etc. i det danske bankvæsen, er vi i gang med at oprette en MobilePay til brug for STKS.
Denne MobilePay Shop er ved at være på plads og forventes klar ultimo uge 20.
Mht. til bolde - så vil vi snarest have 5 gange Babolat kasser med bolde, og de sættes igen til salg for kr. 20,00 pr. rør med 4 stk. bolde.
Boldene kan købes til den fordelagtige pris, hvis man er medlem af STKS.

Jeg sender derfor snarest igen en mail til jer alle omkring dette, så snart MobilePay shop er oppe at køre.
Vi tales ved hvis vi ikke ses på det RØDE GRUS.

Med Venlig Hilsen
MORTEN BACH
Formand for STKs STØTTEFORENING
 

 

I Skive Tennis Klub har vi en Støtteforening til vores Tennis klub. I daglig tale STKS - og selve foreningens formål er at støtte aktiviteter i klubben - fortrinsvis rettet mod Ungdomsafdelingen.
Støt om omkring de unge og vores støtteforening - indmeld dig og få nogle fordele - bl.a. mulighed for at købe billige bolde
Meld dig ind i STKs Støtteforening via MobilePay MyShop nr. 962179 - tak for støtten.


Kære tennisspillere

Det lykkedes ikke at få valgt en ny formand for Støtteforeningen ved årets ordinære generalforsamling den 12. april. Men vi prøver igen.
Synes du, at arbejdet med at skaffe midler til støtte for ungdomsarbejdet i Skive Tennisklub skal fortsætte, så skal vi finde en ny formand.
Derfor: Mød op til den ekstraordinære Generalforsamling i klubhuset
tirsdag den 26. april kl. 17.30

Alternativet er: Støtteforeningen nedlægges.
Venlig hilsen
Børge.En kommentar: Skive Tennis Klub har igennem den efterhånden lange årrække som støtteforeningen har eksisteret, modtaget mere end 350.000 kroner til ungdomsarbejdet. Midlerne er indsamlet gennem de mange aktiviteter, som støtteforeningen har medvirket ved. Bestyrelsen og medlemmer fra støtteforeningen har lagt et stort frivilligt arbejde for at hjemtage midlerne, som ubeskåret er videregivet til moderklubbens arbejde med børn og unge. Hvis støtteforeningen må nedlægges, vil andre foreninger stå klar til at tage opgaverne, hente midlerne, som der altid er brug for i idrætsforeningerne.
Asbjørn 20.4.22
 
Skive Tennis Klubs Støtteforening - formandsberetning ved Børge Mortensen                                                                                                

Som tidligere år har 2020 været et år med aktiviteter, som vi gerne skulle deltage i for at øge foreningens kapital: Forårsmesse i Skive – Strandrensning – Åbent Hus i forbindelse med Skive Festival – og eventuelle nye opgaver....

Du kan læse hele Børges årsberetning her: STK STØTTEFORENING 2020
22.3. 21                                  

SKIVE TENNIS KLUB STØTTEFORENING har følgende "tilbud" til dig.


Kære tennisspiller
Det er nu tid til at overveje, om du vil være medlem af klubbens Støtteforening.
Kontingentet er som vanligt 50 kr. for et år.
Du kan også vælge at købe et medlemskab og et rør bolde til i alt 70 kr. ( sælges efter først til mølle princippet)
 
Tilmeld dig ved at betale med MobilePay på tlf. 5178 9467.
Bolde kan afhentes i klubben – bedst om formiddagen mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
Ring på tlf. 51789467 for andre aftaler.
 
Som medlem af Støtteforeningen er du med til at støtte klubbens ungdomsarbejde.

 
Venlig hilsen
Børge Mortensen
Formand.
28.4.21
 

Kære Tennisspillere
Hermed et par nyheder fra støtteforeningen:

STRANDRENSNING - Årets strandrensning forventer vi at afholde mandag formiddag den 3. maj 2021.
Vi har i år fået tildelt 3 ruter. To ved Virksund, som tidligere år, og en ny ved Lundø.
Hvis vejret er til det starter vi nævnte dato kl. 9.00 fra klubhuset.
Håber, at I er nogle stykker, som kan bruge en god gåtur ved vandet.

 
TEGNING AF MEDLEMSKAB OG SALG AF BOLDE - 
Nu starter salget af medlemskab og bolde.
Prisen for et medlemskab er 50 kr. og samtidig et rør bolde til kun 20 kr. Altså som tidligere 70kr for det hele. Betal med MobilePay.
Salget foregår i år fra klubhuset mandag, tirsdag, onsdag og torsdag om formiddagen.
Du kan i den periode sikkert træffe en, som kan hjælpe dig. Fra bestyrelsen: Grethe, Gert, Bob, Poul eller Børge.
Du kan også handle med Birgit

Venlig hilsen
Børge Mortensen
formand

Børge Mortensen   tlf.: 5178 9467

Gert Pedersen         tlf.: 2925 1622

Poul Holmgaard      tlf.: 2577 0578

SKIVE TENNIS KLUB STØTTEFORENING

BESTYRELSE
Børge Mortensen, formand
Poul Holmgård, kasserer
Bob Bruce, bst.medlem
Gert Pedersen, bst.medlem
Morten Østergaard, bst.medlem og repr. for STK´s bst.

Kontingent kr 50.- /årligt
Konto:9070 2021027777

 
Vedtægter for Skive Tennisklub Støtteforening

§1   Foreningens navn er Skive Tennis Klubs Støtteforening med hjemsted i Skive Kommune.

§2   Foreningens formål er at lave arrangementer og yde økonomisk støtte til Skive Tennis Klub, fortrinsvis til klubbens ungdomsarbejde. Økonomisk støtte kan søges ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§3   Alle kan optages som medlem i Skive Tennis Klubs Støtteforening. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til støtteforeningens bestyrelse. Der betales et kontingent, og medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på støtteforeningens ordinære generalforsamling.

§4   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt for en to-årig periode på Skive Tennis Klubs Støtteforenings generalforsamling.  Skive Tennisklubs bestyrelse udpeger hvert år et medlem af klubbens bestyrelse til støtteforeningens bestyrelse. Såfremt vedkommende ikke allerede er medlem af støtteforeningens bestyrelse, valgt på støtteforeningens generalforsamling, vil støtteforeningens bestyrelse i perioden bestå af 6 medlemmer.                                                       
Skive Tennis Klubs Støtteforening kan betale støtteforeningens bestyrelsesmedlemmers kontingent i tennisklubben. Beslutning herom træffes hvert år på støtteforeningens ordinære generalforsamling.

§5   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.            
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Skive Tennis Klubs generalforsamling, og indkaldes med 14 dages varsel i dagspressen, ved opslag i klubhuset eller i klubbladet.                       
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det mødte antal.                                                                    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Lovændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer, og andre afgørelser kræver simpelt flertal.

§6   Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens foranledning eller efter en skriftlig begæring fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer.                                                          
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i dagspressen, ved opslag i klubhuset eller i klubbladet, eller på den ordinære generalforsamling.

§7   Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Kassererens beretning.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af årligt kontingent.

6.     Valg af formand (lige år).

7.     Valg af kasserer (ulige år).

8.     Valg af et medlem (lige år) og to medlemmer (ulige år), samt en suppleant til bestyrelsen (hvert år).

9.     Valg af revisorer (vælges 2 personer)

10.  Tilkendegivelse af hvorvidt støtteforeningen kan betale årskontingent i Skive Tennis Klub for de af bestyrelsens medlemmer, der måtte ønske det.

11.  Eventuelt (her kan intet vedtages).

§8     Foreningens formue skal minimum være kr. 30.000 indtil andet vedtages på generalforsamlingen.

§9     Støtteforeningens opløsning kan vedtaget på en til formålet indkaldt generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Opnås dette flertal ikke, kan der inden for en måned indkaldes til en ny generalforsamling med det formål at opløse foreningen. Her kan opløsningen vedtages med simpelt flertal.                                                     
Ved støtteforeningens ophør tilfalder foreningens formue og midler Skive Tennis Klub.

§ 3 og 5       Ændret på generalforsamlingen 8. april 2010                        
§ 3, 4 og 7    Ændret på generalforsamlingen 9. april 2013                   
§ 4                Ændret på generalforsamlingen 3. april 2017

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |