Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Skive Tenniskubs Støtteforening
afviklede på rekordtid årets generalforsamling. 2017 satte rekord i gode arrangementer. (læs formandens beretning nedenfor). Disse kastede rekordstort udbytte af sig. Så selv om der igen i 2017 var delt ca. 35.000 ud, heraf alene 30.000 til Skive TKs junortræning, så voksede kassebeholdningen til ca. kr. 128.000. Der lød fra alle sider stor anerkendelse for støtteforeningens arbejde, og donationer.
Formand Børge Mortensen blev genvalgt med akklamation. Det samme gjorde sig gældende for Bob Bruce. Morten Østergaard havde undervejs ladet sig udskifte med Grethe Fæhrs. Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Conny Brogaard, og som revisorer genvalgtes Knud Villadsen og Hanne Petersen.
Generalforsamlingen afsluttedes også i år med det traditionelle og meget værdsatte pølsebord.

11.4.18
 

BLIV MEDLEM AF SKIVE TENNISKLUBs STØTTEFORENING.
Foreningen har i den tid den har eksisteret generet flere hundrede tusinde kroner, som er givet til mange aktiviteter i tennisklubben, især til ungdomsarbejdet.

Interesseret -
kontakt Skive Tennis Klub Støtteforening.
Ring på 51 78 94 67

Børge Mortensen

Skive Tennisklubs Støtteforening har igen igen været i GAVE HUMØR. Formanden Børge Mortensen kunne forleden overrække kr 30.000 til støtte for klubbens juniorarbejde. Det er gennem årene blevet ti mange hundrede tusinde kroner. Formand for klubben Michael Mogensen og ansvarlig for juniorområdet Hanina Lange er de glade modtagere.

Partytelt udlejes
 

Nyt telt med plads op til 40 personer udlejes.

Pris: 1000 kr.

  Vi står for opsætning og nedtagning.
Interesseret - Så kontakt Skive Tennis Klub Støtteforening.

Ring på 51 78 94 67

 Børge Mortensen


SKIVE TENNIS KLUB STØTTEFORENING

BESTYRELSE
Børge Mortensen, formand
Poul Holmgård, kasserer
Bob Bruce, bst.medlem
Gert Pedersen, bst.medlem
Morten Østergaard, bst.medlem og repr. for STK´s bst.

Kontingent kr 50.- /årligt
Konto:7890 0003400980

 
Vedtægter for Skive Tennisklub Støtteforening

§1   Foreningens navn er Skive Tennis Klubs Støtteforening med hjemsted i Skive Kommune.

§2   Foreningens formål er at lave arrangementer og yde økonomisk støtte til Skive Tennis Klub, fortrinsvis til klubbens ungdomsarbejde. Økonomisk støtte kan søges ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§3   Alle kan optages som medlem i Skive Tennis Klubs Støtteforening. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til støtteforeningens bestyrelse. Der betales et kontingent, og medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på støtteforeningens ordinære generalforsamling.

§4   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt for en to-årig periode på Skive Tennis Klubs Støtteforenings generalforsamling.  Skive Tennisklubs bestyrelse udpeger hvert år et medlem af klubbens bestyrelse til støtteforeningens bestyrelse. Såfremt vedkommende ikke allerede er medlem af støtteforeningens bestyrelse, valgt på støtteforeningens generalforsamling, vil støtteforeningens bestyrelse i perioden bestå af 6 medlemmer.                                                       
Skive Tennis Klubs Støtteforening kan betale støtteforeningens bestyrelsesmedlemmers kontingent i tennisklubben. Beslutning herom træffes hvert år på støtteforeningens ordinære generalforsamling.

§5   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.            
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Skive Tennis Klubs generalforsamling, og indkaldes med 14 dages varsel i dagspressen, ved opslag i klubhuset eller i klubbladet.                       
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det mødte antal.                                                                    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Lovændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer, og andre afgørelser kræver simpelt flertal.

§6   Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens foranledning eller efter en skriftlig begæring fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer.                                                          
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i dagspressen, ved opslag i klubhuset eller i klubbladet, eller på den ordinære generalforsamling.

§7   Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Kassererens beretning.

4.     Behandling af indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af årligt kontingent.

6.     Valg af formand (lige år).

7.     Valg af kasserer (ulige år).

8.     Valg af et medlem (lige år) og to medlemmer (ulige år), samt en suppleant til bestyrelsen (hvert år).

9.     Valg af revisorer (vælges 2 personer)

10.  Tilkendegivelse af hvorvidt støtteforeningen kan betale årskontingent i Skive Tennis Klub for de af bestyrelsens medlemmer, der måtte ønske det.

11.  Eventuelt (her kan intet vedtages).

§8     Foreningens formue skal minimum være kr. 30.000 indtil andet vedtages på generalforsamlingen.

§9     Støtteforeningens opløsning kan vedtaget på en til formålet indkaldt generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Opnås dette flertal ikke, kan der inden for en måned indkaldes til en ny generalforsamling med det formål at opløse foreningen. Her kan opløsningen vedtages med simpelt flertal.                                                     
Ved støtteforeningens ophør tilfalder foreningens formue og midler Skive Tennis Klub.

§ 3 og 5       Ændret på generalforsamlingen 8. april 2010                        
§ 3, 4 og 7    Ændret på generalforsamlingen 9. april 2013                   
§ 4                Ændret på generalforsamlingen 3. april 2017

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |